AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular de la pàgina web https://www.euro-senders.com és:

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS, amb CIF G-60858743 i domicili social al carrer Elkano, 24 bxs. (08004) Barcelona, entitat sense ànim de lucre inscrita al registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’entitat és: asenexba@euro-senders.com.

OBJECTE

La present pàgina web https://www.euro-senders.com, propietat de l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet, a la informació, les activitats, els productes i els serveis oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

USUARI

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa.

Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a https://www.euro-senders.com o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS queda facultada per denegar o retirar l’accés i ús de la pàgina web, a qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte d’aquest pàgina web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la pàgina web.

- L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.
 
ÚS NO AUTORITZAT

L’usuari d’aquesta pàgina web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a aquesta pàgina web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostra pàgina web per l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS, els seus agents, directius, filials i/o empleats.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

L'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS no es fa responsable del contingut de les pàgines web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seva pàgina web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de les pàgines aliens a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
L'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris de la seva pàgina web, que poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

L'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS  es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant referent als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús d’aquesta, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través de la seva pàgina web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la pàgina web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la pàgina web de l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús d’aquests continguts requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS.

PROTECCIÓ DE DADES

De  conformitat  amb  el que  estableix el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS  informa els usuaris de la seva pàgina web que les dades personals recaptades per l’entitat, mitjançant els formularis situats a  la seva  pàgina web, seran introduïts en  un sistema de tractament  sota la responsabilitat de l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (dret al oblit), portabilitat i oposició.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS  qualsevol variació i que l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL i INDUSTRIAL

L'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,  programes  d’ordinador necessaris  per al seu funcionament, accés i ús, etc.) de titularitat de l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets estan reservats. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS .

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament,  per al seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d’ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l’usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre pàgina web, les marques comercials de l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS  com a vincles  sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l’usuari descarregui a la nostra pàgina web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web de l'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

L'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.